Contact: telefoon 010 - 4673105

 • Home
 • Oprichting & Mijlpalen

Oprichting & Mijlpalen

Graag delen wij met u de historische chronologische ontwikkeling van CityKids:

 • Een kind van 3 jaar oud met een lichamelijke beperking vormt de directe aanleiding tot oprichting. Het kind heeft een verlamming aan het onderlichaam, maar functioneert verder goed. In verband met deze handicap werd het kind echter geplaatst in een dagverblijf met zeer zieke kinderen. Hierdoor liep de ontwikkeling van dit kind achter bij dat van gezonde leeftijdsgenoten. Door de plaatsing op de reguliere kinderdagopvang Kids Wonderworld, knapte het kind zienderogen op, met name door de interactie met gezonde kinderen. De gezonde kinderen zien de handicap van dit kind niet en behandelen het als een gelijke. Binnen drie maanden maakt het gehandicapte kind een ontwikkeling door die normaal gesproken een jaar zou kosten. Met vier jaar oud gaat het kind vervolgens naar een mytylschool, waar het zijn intrede doet in het schoolproces.
  CityKids bleek op basis van deze casuïstiek een levensvatbaar initiatief.
 • Het inrichten van de randvoorwaarden om te kunnen komen tot verantwoorde zorgverlening staan in de loop van 2012 centraal.
  De eisen aan de locatie voor een zorginstelling met dagopvang worden gevolgd. Een WTZi erkenning wordt aangevraagd en verkregen.
  Op 30 maart 2012 wordt de aanvraag hiervoor gelanceerd en uiteindelijk wordt deze op 24 augustus dat jaar verstrekt. CityKids valt bij de WTZi aanvraag onder een pilot van VWS rond transparantie eisen en dient een aanvullende verklaring af te geven. Onder meer wordt de samenstelling van het toezichthoudend orgaan goed afgewogen. Er blijken geen belemmeringen te zijn op dit vlak en CityKids is medio 2012 een toegelaten zorginstelling, op dat moment nog zonder cliënten.
 • 2012 / 2013. Het veldonderzoek naar de doelgroepen is inmiddels van start. Bureau Mee Vroeghulp wordt bezocht, evenals afdeling Jeugdzorg en de GGD. Alle partijen juichen het initiatief toe. Zorginstelling Pameijer en diverse ziekenhuizen worden bezocht. Kinderartsen en transferverpleegkundigen geven eveneens aan dat deze doelgroep een bijzondere is en in voorkomende gevallen tussen wal en schip valt. Diverse medische dagverblijven, waaronder Rolykids (nu onderdeel van MUNDO) bevestigen dit beeld.
 • September 2013 – het onderdeel Intensieve Kindzorg wordt binnen CityKids geïntroduceerd. Het Sophia Kinderziekenhuis neemt namelijk contact op met CityKids voor een cliënt van 1,5 jaar.  De moeder van het kind zou weer gaan werken en kon deze specialistische zorg niet uitbesteden aan een andere partij. Het kind is geïntegreerd binnen het dagprogramma van Kids Wonderworld met intensieve verpleegkundige zorg door de kinderverpleegkundige en pedagogische begeleiding door hbo-opgeleide pedagogen.
 • Tot op dat moment is er geen financiering gerealiseerd. CityKids wordt gefinancierd vanuit het renderende Kids Wonderworld. De cliënten die op dit moment in zorg zijn worden gefinancierd vanuit een PGB. CityKids realiseert verdere integratie van zorgverlening door een samenwerkingsverband aan te gaan met het centrum Fysiotherapie en Logopedie Rotterdam Centrum. Zij zijn in hetzelfde pand gehuisvest als CityKids.
 • 2013 / 2014. Er wordt achterhaald welke zorgorganisaties kunnen functioneren als hoofdaannemer voor het VP en het PV gedeelte met CityKids als onderaannemer. Thuiszorg Rotterdam en Zorgfront DH komen hierbij als mogelijke kandidaten naar voren. In december 2013 worden gesprekken met Thuiszorg Rotterdam gestart en de meerwaarde van een samenwerking wordt aan beide kanten gezien. Thuiszorg Rotterdam is actief als thuiszorg organisatie in de Intensieve Kindzorg, maar heeft geen mogelijkheid om zorgbehoeftige kinderen uit de thuissituatie binnen een kinderdagverblijf te plaatsen. CityKids heeft die mogelijkheid wel. Er is overeengekomen dat casussen waarbij beide partijen betrokken zijn, CityKids als onderaannemer van Thuiszorg Rotterdam zal fungeren. De samenwerking met Zorgfront DH geeft CityKids de mogelijkheid om als onderaannemer de geleverde MSVT zorg te declareren. In februari 2014 worden gesprekken met Pameijer gestart  om te onderzoeken of  het hoofdaannemerschap voor dagbehandeling groep, met Citykids als onderaannemer  vorm gegeven kan worden. De meerwaarde van samenwerking wordt aan beide kanten gezien. Pameijer is niet specifiek actief binnen de doelgroep 0 tot 6 jaar. Pameijer heeft echter geen ruimte in haar budget om dit door Citykids af te laten handelen als onderaannemer.Het zorgkantoor verleent zijn medewerking aan een verruiming van het budget van Pameijer om Citykids de kans te geven als onderaannemer te functioneren.
 • In januari 2014 treedt CityKids formeel toe tot de branche organisatie de VGVK (de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg).
 • In mei 2014 wordt het HKZ certificaat behaald.
 • Op 3 juli brengt de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) een bezoek aan het verpleegkundig kinderdagverblijf van CityKids.
  Het bezoek van de IGZ had met name betrekking op het onderdeel Intensieve Kindzorg. De aanleiding van dit bezoek was de aanvraag van CityKids tot toelating op de lijst van gecertificeerde IKZ aanbieders van het ministerie van VWS. De Inspectie heeft naar aanleiding van dit bezoek een aantal verbetermaatregelen beschreven binnen een rapport. Deze verbeterpunten zijn voor 1 september 2014 aangeleverd bij IGZ. Naar aanleiding hiervan is het rapport herzien. Inmiddels maakt CityKids deel uit van de lijst gecertificeerde IKZ aanbieders van het ministerie VWS.
 • 2014. Het ministerie van VWS heeft alle instellingen van Intensieve Kindzorg in kaart gebracht. Deze lijst wordt door het CIZ gehanteerd als leidraad bij de inzet van IKZ. De branche organisatie VGVK heeft gerealiseerd dat Zorgverzekeraars Nederland de VGVK leden onder de aandacht brengt bij de individuele verzekeraars, om op die wijze recht te doen aan de positionering van IKZ zorgorganisaties.  In juli 2014 en augustus 2014 doet CityKids mee met de aanbesteding voor een kavel bij WLZ  en een kavel bij de ZvW.
  Tot grote vreugde worden beide kavels door Achmea toegewezen. CityKids is voor de te leveren  ZIN ( zorg in natura) nu zelf hoofdaannemer en verdere groei kan zelfstandig gerealiseerd worden.
 • 2015. CityKids is gecontracteerd bij de gemeente Rotterdam,  de BAR gemeenten en Capelle ad IJssel voor het leveren van zorg binnen het kader van de Jeugdwet.
 • 2016. CityKids maakt een grote groei door. Ouders en verwijzers weten ons te vinden, zijn zeer tevreden over de zorg en behandeling en deze mond op mond reclame blijkt  de groei te ondersteunen. CityKids gaat op zoek naar een nieuwe locatie, waar de uitbreiding gerealiseerd kan worden. De directie van CityKids kreeg een uniek object in Rotterdam aangeboden genaamd de “Familiekerk”.Het is een monumentaal pand gelegen in een woonwijk in het Liskwartier. Citykids heeft de ambitie om haar zorgaanbod uit te breiden in de Familiekerk met een zelfstandig behandelcentrum(ZBC)/kindergezondheidscentrum en een verpleegkundig kinderzorghuis waar 24 uurs zorg gegeven kan worden. In “de Pastorie”, behorende bij de Familiekerk, zullen appartementen worden gecreëerd waar jong volwassenen tussen de 16 en 23 jaar oud met een verstandelijke beperking beschermd kunnen worden. Het verpleegkundig kinderdagverblijf en het Kinderdagcentrum zullen mee verhuizen naar de Familiekerk. De planning is dat dit najaar 2018 zal plaatsvinden.
 • De Heilige Familiekerk is aangekocht door Stichting Behoud van Heilige Familiekerk (SBvHF). De Stichting zal de kerk in zijn geheel samen met de pastorie woning volledig duurzaam restaureren en herinrichten opdat de Familiekerk voor de komende generaties behouden blijft en een nieuw mooie sociaal maatschappelijke bestemming kan krijgen. Op de website van de SBvHF kunt u de voortgang van de restauratie en herinrichting lezen.
 • 23 sept 2016 ontvangt CityKids de Gouden Smiley. De Smiley is het kwaliteitskeurmerk vanuit het perspectief van kind en ouders dat inzicht geeft in de kindgerichtheid van de medische zorg. Het geeft aan dat de zorg voor het VKDV en KDC van CityKids, voldoet aan alle criteria die Stichting Kind en Ziekenhuis daaraan stelt. De Gouden Smiley staat voor excellente kindgerichte zorg.
 • Op 1 juni 2017 werd in Den Haag de tweede CityKids vestiging op feestelijke wijze geopend door wethouder Saskia Bruines.
 • In augustus 2017 hebben we in Rotterdam onze derde locatie in gebruik genomen. Zo zijn op de centrumlocatie 2 groepen van het verpleegkundig kinderdagverblijf en 1 gemengde groep van het KDC/VKDV gevestigd. Aan de Gouvernestraat zijn twee groepen van het KDC gevestigd en aan de Oostzeedijk hebben we nu 1 groep voor het KDC. Daar kan een tweede groep gestart worden. De nieuwe locaties zijn kleinschalig en kindvriendelijk.
 • December 2017 vond ondertekening plaats van de EU aanbesteding Jeugdhulp Regio Haaglanden(H10) 2018. De gunning en inhoud van de aanbesteding is terug te lezen op de site van de gemeente Den Haag: http//www.jeugdhulp-haaglanden.nl.
 • Op 1 augustus 2018 is onze locatie aan de Oostzeedijk in Rotterdam verhuisd naar onze nieuwe  vestiging in Capelle aan den IJssel. In het Rivium zijn we gestart met 3 KDC-groepen en kunnen we uitbreiden.
 • Eind augustus 2018 vond ondertekening plaats voor de samenwerking met Sophia Revalidatie in Delft. Lees hier het persbericht.
 • Per 1 september 2018 biedt CityKids ook gezinsbegeleiding op maat aan: Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG).
 • September 2018: CityKids 5 jaar jong, lees hier het persbericht.
 • Sinds 1 oktober 2018 hebben we in de regio Haaglanden een 2e vestiging: in het Sophia Revalidatiecentrum in Delft, met 3 groepen van het verpleegkundig kinderdagverblijf. De officiële opening vond op 28 november 2018 plaats. Lees hier het persbericht.
 • Per 29 oktober 2018 heeft CityKids ook een vestiging aan de zuidkant van Rotterdam en wel in Barendrecht. Gestart als kinderdagcentrum en vanaf 3 januari 2019 ook als verpleegkundig kinderdagverblijf. Wanneer de officiële opening plaats vindt, volgt binnenkort.
Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden